Jak to było w 2007 roku, czyli pierwszy Ranking Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm ma już ponad 13 lat, a za mniej niż pół roku ruszy jego czternasta edycja. Oczywiście - jak zawsze - nowy ROF będzie obfitować w interesujące pytania, zgodne z najnowszymi trendami. A o co pytaliśmy w pierwszej edycji? Tutaj można pobrać i przeczytać edycję z 2007 roku, która została opublikowana w biznesowym miesięczniku Manager Magazin.

W publikacji tej znajduje się też zestawienie firm, które wzięły udział w pierwszej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (wówczas nazywał się on Good Company Ranking). W poniższym quizie za poszczególne pytania otrzymamy tę samą liczbę punktów, co w zestawieniu z 2007 roku. Maksymalna liczba, którą wówczas można było uzyskać to 2880 punktów. Warto sprawdzić, na którym miejscu teraz znalazłaby się firma i jak dużo punktów by zdobyła. I jeszcze: jak bardzo zmienił się CSR przez nieco ponad dekadę?

Jeśli poniżej podadzą Państwo adres e-mail, otrzymają Państwo pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami. Dane te nie są rejestrowane, poza użyciem do wysłania automatycznej wiadomości i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

Quiz można wypełniać dowolną liczbę razy i eksperymentować wedle życzenia. 🙂

Nazwa firmy
E-mail
1.

Podstawowe dokumenty spółki są dostępne w witrynie internetowej

2.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą członkowie spełniający kryteria niezależności, tzn. są wolni od powiązań ze spółką lub jej dominującym akcjonariuszem

3.

Wydano orzeczenia sądowe przeciwko spółce na gruncie kodeksu pracy/kodeksu handlowego

4.

Spółka posiada aktualne, nieobligatoryjne certyfikaty:

5.

Spółka uzyskała nagrody i wyróżnienia:

6.

Spółka zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o członkach Zarządu

7.

Informacje dotyczące wynagrodzeń członków Zarządu są podawane do publicznej wiadomości

8.

Spółka zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o członkach Rady Nadzorczej

1 out of 5
9.

Spółka stosuje się do dobrowolnych kodeksów branżowych w zakresie działań marketingowych

10.

Spółka stosuje zasady dopuszczalnych form reklamy i promocji (wobec np. dzieci, kobiet, mniejszości)

11.

Część wpływów ze sprzedaży wybranych produktów/usług jest przekazywana na cele społeczne

12.

W spółce jest wdrożony system zarządzania relacjami z klientami (CRM)

13.

Istnieje system badania poziomu zadowolenia klienta z jakości produktu/usługi

14.

Zobowiązania spółki po sprzedaży produktu/usługi są precyzyjnie określone i dostępne dla wszystkich klientów

15.

W spółce istnieją wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów

16.

Istnieje w spółce formalna, opisana procedura odpowiedzi na skargę konsumencką

17.

Prowadzone są wspólne kampanie promocyjne produktów/usług

18.

Na opakowaniach produktów/w reklamie umieszczane są istotne informacje nie wymagane przez prawo

2 out of 5
19.

Spółka przyjęła zasady etycznego postępowania wobec partnerów biznesowych

20.

W wyborze dostawców uwzględniane są kryteria dotyczące deklarowanych i realizowanych przez te firmy zasad etyki i odpowiedzialności społecznej

21.

Spółka wspiera programy podwyższania jakości zarządzania wśród swoich partnerów biznesowych

22.

W spółce stosuje się procedurę wykluczania partnerów biznesowych z powodu nieprzestrzegania istotnych zasad odpowiedzialności społecznej/ekologicznej

23.

Stosunek sumy przeterminowanych zobowiązań do wszystkich zobowiązań wobec dostawców na koniec okresu bilansowego jest weryfikowany

24.

W spółce są  stosowane szczegółowe procedury dotyczące ogłaszanych przetargów

25.

W spółce obowiązują limity wysokości kwoty, którą można przeznaczyć na prezent/upominek

26.

W spółce monitoruje się otrzymywanie prezentów/upominków od partnerów biznesowych lub innych ważnych dla spółki osób

27.

W spółce rejestruje się i monitoruje wręczanie prezentów/upominków przedstawicielom partnerów biznesowych lub innym ważnym dla spółki osobom

28.

Spółka odbywa cykliczne spotkania z kontrahentami, służące doskonaleniu zasad współpracy

3 out of 5
29.

Istnieje dokument zawierający kodeks etyczny/ kodeks postępowania pracowniczego

30.

Zdarzyły się znaczące (tzn. dłuższe niż jeden okres rozliczeniowy) opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń lub innych zobowiązań pracowniczych

31.

Szkolenia wewnętrzne dotyczące zagadnień etycznych są prowadzone systematycznie

32.

Istnieje certyfikowany system bezpieczeństwa pracy

33.

Prowadzony jest rejestr skarg pracowniczych dotyczących nierównego traktowania ze względu na płeć

34.

Pracownicy mają formalną możliwość corocznego przedyskutowania swojej ścieżki rozwoju zawodowego

35.

Są realizowane strategiczne programy społeczne, do których pracownicy zgłaszają się na zasadzie wolontariatu

36.

Istnieje dokument określający procedurę systematycznej oceny przełożonych przez pracowników

37.

Istnieje formalny system, który umożliwia informowanie o nieprawidłowościach etycznych lub innych nadużyciach popełnianych przez pracowników

38.

Istnieją organizacje reprezentujące pracowników (np. związek zawodowy, rada pracowników, pracowniczy organ konsultacyjny)

4 out of 5
39.

Zasady odpowiedzialności społecznej i ekologicznej są kluczowym punktem odniesienia w dokumentach strategicznych spółki

40.

Istnieje strategia społecznej odpowiedzialności wobec istotnych grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych

41.

Spółka aktywnie prowadzi różnorodne programy wspierania społeczności lokalnej (np. sponsoring, pomoc charytatywna, inwestycje społeczne)

42.

Utworzono stanowisko dla osoby zarządzającej całościowym systemem odpowiedzialności społecznej spółki wobec różnych grup interesariuszy

43.

Przeprowadzono audyt dotyczący realizacji wizji, misji, wartości, zasad etycznych

44.

Prowadzony jest systematyczny monitoring zasad postępowania i uzyskanych wyników w zakresie społecznej odpowiedzialności

45.

Spółka realizuje długofalowe projekty zaangażowania społecznego we współpracy z organizacjami pozarządowymi

46.

Całościowy raport społecznej odpowiedzialności jest podawany do publicznej wiadomości (w postaci drukowanej lub w witrynie internetowej)

47.

W kształtowaniu wizerunku spółka odwołuje się do zasad odpowiedzialności społecznej i/lub ekologicznej

48.

Zagadnienia z zakresu społecznej i ekologicznej odpowiedzialności są przedmiotem regularnych spotkań z udziałem przedstawicieli różnych interesariuszy oraz przedstawicieli Zarządu

5 out of 5