O Rankingu ESG

„Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (d. Ranking Odpowiedzialnych Firm) to uznane zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESG. Zmiana nazwy Rankingu nastąpiła w 2024 roku w związku z nowymi regulacjami i radykalnie poszerzającym się zakresem sprawozdawczości. Przypomnijmy, że pierwsze dwie edycje od 2007 roku były ogłaszane pod nazwą „Good Company Ranking”.

Ranking powstaje w oparciu o wyniki z obszaru odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania prezentowane samodzielnie przez firmy w ankiecie i poddane weryfikacji, zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów – Bolesława Rok z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka i redaktora. Zawartość tegorocznej ankiety została zmieniona w stosunku do ankiety ubiegłorocznej, ale jej modyfikacji dokonała – po raz pierwszy – specjalnie powołana Rada Naukowa Rankingu ESG, w skład której weszli eksperci Climate Leadership UNEP/GRID, Akademii Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Mariusz Gołąb, Aneta Skubida, Katarzyna Frankowiak, Piotr Biernacki, Agnieszka Sznyk, Robert Sroka, Michał Purol, Marcin Milczarski, Franjo Mlinaric, Piotr Kowalik.

W ankiecie przygotowanej do 18. edycji Rankingu ESG zawarto 70 pytań o zróżnicowanym charakterze w jedenastu częściach. Podział ten wynika z przyjętych Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które już obowiązują wybrane spółki działające na polskim rynku (w perspektywie dwóch lat obejmą ponad 3.000 największych spółek). W ramach ESRS wprowadzono podział na dwa zespoły zagadnień w ramach ujawnień ogólnych (ESRS-1, ESRS-2, tu zostały połączone), pięć zespołów zagadnień „E” w ramach wskaźników środowiskowych (ESRS-E1, ESRS-E2, ESRS-E3, ESRS-E4, ESRS-E5), cztery zespoły zagadnień „S” w ramach wskaźników społecznych (ESRS-S1, ESRS-S2, ESRS-S3, ESRS-S4) i jeden zespół zagadnień „G” dotyczący ładu korporacyjnego (ESRS-G1).

Poszczególne części Ankiety dotyczą wybranych ujawnień ogólnych o charakterze strategicznym, wybranych ujawnień w zakresie ochrony środowiska – klimat, zanieczyszczenia, woda, bioróżnorodność, wykorzystanie surowców, wybranych ujawnień w zakresie społecznym – pracownicy spółki, pracownicy w łańcuchu wartości, lokalna społeczność, klienci i użytkownicy, oraz wybranych ujawnień w zakresie ładu korporacyjnego. W każdej części znajduje się 6 pytań, tylko część pierwsza zawiera 10 pytań, obejmując dwa wstępne rozdziały z ESRS. Podkreślamy, że są to tylko wybrane zagadnienia i wskaźniki z poszczególnych kategorii; spółki które zostaną objęte obowiązkiem raportowania w zgodzie z ESRS będą musiały ujawnić znacznie więcej wskaźników.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że spółki przeprowadzają analizę istotności i w zależności od jej wyniku pewne obszary nie zostają zakwalifikowane do ujawnień. Część zagadnień jest istotna dla wszystkich spółek, ale w zależności od branży i modelu biznesowego inne zagadnienia mogą nie być istotne. Regulator nie oczekuje wtedy, że spółka będzie miała w danym obszarze plan transformacji, cele albo zaawansowane polityki. Uczestników Rankingu zachęcamy jednak do odniesienia się do wszystkich pytań ankiety, z ewentualnym zaznaczeniem przy danym zagadnieniu, jeżeli nie jest ono dla spółki istotne – w rozumieniu dyrektywy.

Ankieta może być zatem przydatnym narzędziem w ramach przygotowywania się do obowiązkowego raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wypełniający ankietę udzielają odpowiedzi w ramach działalności spółki w Polsce za rok 2023 – odzwierciedlających stan na koniec roku kalendarzowego 2023 lub dotyczących działania podjętego w trakcie roku 2023 (o ile nie zaznaczono inaczej w pytaniu lub objaśnieniu). Warunkiem koniecznym uznania odpowiedzi pozytywnej jest przedstawienie krótkiej informacji dodatkowej, zgodnie z poleceniem, umieszczonym pod danym pytaniem ankiety.

Uczestnictwo w Rankingu jest bezpłatne i dobrowolne. Wypełnianie ankiety przez upoważnionego przedstawiciela spółki odbywa się zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Prosimy o bardzo dokładne przeczytanie każdego pytania. Tylko dokładna i konkretna odpowiedź na dane pytanie gwarantuje jej uznanie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy. Przed rozpoczęciem wypełniania ankiety należy zapoznać się z „Regulaminem Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie 2024”.Partnerami „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie 2024” są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Centrum UNEP/GRID Warszawa. Partnerem medialnym jest po raz pierwszy Rzeczpospolita. Partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi jest Deloitte. Całość jest koordynowana przez Kozminski Business Hub Akademii Leona Koźmińskiego.

Twórcy Rankingu Odpowiedzialnych Firm:

Prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok

analityk i redaktor Jarosław Horodecki

Scroll to Top